Patriotyzm ekonomiczny młodego konsumenta (cz II.)

Grafika2

Przedstawiamy drugą część pracy badawczej przesłanej PatriotyzmowiEkonomicznemu.pl do publikacji przez młodego badacza Roberta Stempkowskiego.

——————————————————————————————————————————

4. Wyniki i ich omówienie

Wstęp

W ankiecie wzięło udział łącznie 344 uczniów. Wykłady połączone z badaniem zostały przeprowadzone w maju i czerwcu 2013 r. oraz we wrześniu i październiku 2013 r. w czasie zajęć z przedsiębiorczości oraz wiedzy o społeczeństwie.

Anonimowa ankieta składała się z dwóch części – „PRZED” – 8 pytań i „PO” – 9 pytań. Została przeprowadzana w dwóch momentach: przed prezentacją w celu sprawdzenia wiedzy początkowej uczniów i ich deklaracji czy zwracają uwagę na polskość produktów w czasie zakupów; po prezentacji w celu sprawdzenia tego co uczniowie zapamiętali z lekcji oraz jak zmienił się ich stosunek co do wybierania polskich produktów. Ankieta „PO” zawierała także pytanie dotyczące lekcji – czy była ciekawa, średnia, nudna. Miało to na celu potwierdzenie zainteresowania tematyką zajęć.

Cel

Ankieta była przeprowadzona w celu sprawdzenia wiedzy uczniów z zakresu znajomości produktów, polskich firm i marketów oraz tego, czy młodzi ludzie zwracają uwagę na pochodzenie firmy i miejsce wytworzenia produktów. Większość pytań, bo aż pięć, odnosiła się do sprawdzenia znajomości produktów polskich, które najczęściej nabywają młodzi uczniowie.

 

Wybór pytań

Pytania były wybrane tak, żeby uczniowie mogli uzmysłowić sobie jak mała jest ich świadomość związana z określaniem pochodzenia polskiego produktu.

Pytanie o kupowanie polskich produktów celowo zostało skonstruowane w formie zero-jedynkowej, żeby uczniowie nie mieli możliwości pozostania biernymi i zaznaczania opcji „nie wiem”. Wiązało się to z przeświadczeniem, że w takich sprawach młodzieży będzie trudno podjąć decyzję i będą woleli uciec w nie wiążącą odpowiedź „nie wiem”. Dzięki temu uczniowie musieli odpowiedzieć po dłuższym zastanowieniu i zgodnie ze stanem swojej wiedzy. Dla niektórych osób chwila podjęcia decyzji po prezentacji, przy ostatnim pytaniu mogła być momentem refleksji nad tym, czy w przyszłości będą przywiązywali uwagę do założeń patriotyzmu ekonomicznego w swoim życiu oraz czy dzięki prezentacji nauczyli się przynajmniej w podstawowym stopniu rozpoznawać polskie produkty. Odpowiedź na ostatnie pytanie była także deklaracją każdego ankietowanego przed samym sobą, co z punktu widzenia psychologii może mieć wpływ na decyzje podejmowane przez uczniów (nikt nie lubi okłamywać samego siebie). Pytanie 2 zostało skonstruowane tak, by wystąpiły w nim wszystkie najbardziej znane polskie markety oraz kilka zagranicznych. Pytania od 3 do 6 miały na celu dać uczniom jak największe pole wyboru, żeby ankieta jak najlepiej odzwierciedlała realną wiedzę ankietowanych, w tym zakresie. Pytanie 7 odnosiło się do znanych firm polskich, których obcojęzyczne nazwy niekoniecznie mogą kojarzyć się z Polską i celowo zostało skonstruowane tak, że wszystkie odpowiedzi były prawidłowe.

 

Analiza ilościowo-jakościowa
Ankieta PRZED

 

Pytanie 2 – Które sklepy są polskie?

Według przypuszczeń, aż 89% ankietowanych uznało Almę za firmę zagraniczną, Piotr i Paweł, Lewiatan, Polo i Stokrotka w większości prawidłowo ocenione jako polskie, Real, Tesco, Netto i Kaufland jako zdecydowanie zagraniczne, zaś Żabka błędnie jako polska. Jedynym zaskoczeniem jest sieć Biedronka, którą zadziwiająco dużo uczniów zaklasyfikowało poprawnie, jako market zagraniczny (Wykres 1).

wykres1

Wykres 1.  Ankieta „PRZED” – które sklepy są polskie wg badanych
Źródło: badania własne

 

Pytanie 3 – Które czekolady są produkowane przez (100%) polskie firmy?

wykres2

Wykres 2. Ankieta „PRZED” – które czekolady są polskie wg badanych
Źródło: badania własne

 

Okazuje się, że uczniowie zaskakująco prawidłowo rozpoznają Milkę i Alpen Gold jako produkty zagraniczne oraz Goplanę jako produkt polski. Gorzej jest z Baronem, który mimo, że jest wyrobem polskim został przyporządkowany jako zagraniczny oraz Wawel, który błędnie został uznany za produkt wytwarzany przez polską firmę. Wyrównana sytuacje jest w przypadku Wedla, który przez połowę ankietowanych jest uważany za produkt polski.

Nasuwają się wnioski, że w przypadku czekolad dużą role gra nazwa produktu. Milka i Alpen Gold jako nazwy nie kojarzące się z językiem polskim zostały zaklasyfikowane jako zagraniczne, a z drugiej strony Goplana jako polsko brzmiąca nazwa oraz Wawel zostały określone jako polskie. Przy określeniu Wedla uczniowie kierowali się prawdopodobnie ogólną informacją na temat tej firmy oraz polską historią marki. Baron został zaklasyfikowany jako firma zagraniczna prawdopodobnie przez mniejszą rozpoznawalność firmy oraz nazwę nie brzmiącą jednoznacznie jako polska (Wykres 2).

Pytanie 4 – Które napoje energetyzujące są produkowane przez (100%) polskie firmy?

wykres3

Wykres 3. Ankieta „PRZED” – które energetyki są polskie wg badanych
Źródło: badania własne

 

W tym przypadku także nie ma dużego zaskoczenia. Red Bull został prawidłowo zaklasyfikowany jako produkt zagraniczny, a co do Blacka i Tigera głosy były podzielone (Wykres 3).

 

Pytanie 5 – Które napoje są produkowane przez (100%)  polskie firmy?

wykres4

Wykres 4. Ankieta „PRZED” – które napoje są produkowane przez polskie firmy wg badanych
Źródło: badania własne               

 

Jak widać znowu przy określeniu polskości danego produktu dużą rolę grała nazwa. Tuptuś, brzmiący bardzo swojsko, przez większość ankietowanych został prawidłowo zaklasyfikowany jako polski. Także Fortuna jako nazwa znana Polakom została określona błędnie jako polska. Z drugiej strony mamy Caprio, Coste i Garden, które mając obco brzmiące nazwy zostały przyporządkowane jako zagraniczne. Przy Jupiku głosy były podzielone z przewagą głosów wskazujących, że produkt nie jest wytwarzany przez polską firmę (Wykres 4).

 

Pytanie 6 – Które wody są produkowane przez (100%) polskie firmy?

wykres5

Wykres 5. Ankieta „PRZED” – które wody są polskie wg badanych
Źródło: badania własne

 

Kolejnym bardzo dobrym przykładem odnośnie wpływu nazw na ocenę polskości produktu będą wody. Aqua Virgo w ponad 95% przypadków została błędnie oceniona jako woda produkowana przez firmę zagraniczną.

Pozostałe, polsko-brzmiące wody zostały w większości zaklasyfikowane jako produkowane przez polskie firmy (Wykres 5).

 

Pytanie 7 – Które firmy są polskie?

wykres6

Wykres 6. Ankieta „PRZED” – które firmy są polskie wg badanych
Źródło: badania własne

 

W oparciu o firmy Gino Rossi i Wittchen ponownie możemy wysnuć wnioski, że nazwa ma bardzo duże znaczenie przy określaniu polskości firmy. Pozostałe firmy poza Reserved były zarówno określane jako polskie jak i zagraniczne. Widać, że Smyk wiedzie prym rozpoznawalności przez uczniów (Wykres 6).

 

Pytanie 8 – Czy zwracasz uwagę na „polskość” produktów w czasie zakupów?

wykres7

Wykres 7. Ankieta „PRZED” – czy ankietowani zwracają uwagę na polskość produktów w czasie zakupów
Źródło: badania własne

 

Jak widać tylko trochę ponad 20% analizowanej grupy uczniów zwraca uwagę na polskość produktów w czasie zakupów. Podejrzewam, że te 20% chciałoby zdobyć większą wiedzę z zakresu rozpoznawania polskich produktów i firm, która pomogłaby im w zakupach. Pozostałe 80% uczniów nie zwraca uwagi na polskość produktów w czasie zakupów. Opcja, o której wspominałem wcześniej, czyli „nie wiem”. Pomimo, że nie było jej w ankiecie, przez dwie osoby została dopisana w ankiecie (Wykres 7).

Z ankiety „PRZED” można wyciągnąć wniosek, że wiedza uczniów z zakresu polskości wybranych produktów jest szczątkowa. Tylko najbardziej flagowe firmy i produkty zostały prawidłowo zaklasyfikowane, a większość wyborów opierała się prawdopodobnie o polsko lub niepolsko brzmiące nazwy.

 

Dalsze części wkrótce!

Comments are closed.