Patriotyzm ekonomiczny młodego konsumenta (cz I.)

Grafika2

Przedstawiamy pierwszą część pracy badawczej przesłanej PatriotyzmowiEkonomicznemu.pl do publikacji przez młodego badacza Roberta Stempkowskiego.

——————————————————————————————————————————
1. Wstęp

Tematem pracy jest zbadanie świadomość uczniów w wieku 15 lat – 17 lat szkoły gimnazjalnej oraz licealnej z zakresu patriotyzmu ekonomicznego ze szczególnym uwzględnieniem patriotyzmu konsumenckiego oraz wpływ wyborów, jakie młodzi konsumenci dokonują podczas zakupów, na rozwój i funkcjonowanie gospodarki polskiej. Jeśli młodzież będzie przyswajała tę wiedzę od najmłodszych lat to w przyszłości poprzez podejmowanie właściwych decyzji konsumenckich przyczyni się do realnego wzrostu gospodarczego Polski.

Inspiracja do przedstawienia młodzieży metod i założeń patriotyzmu ekonomicznego, mająca na celu zwiększeniem ich chęci do kupowania polskich produktów, zaczerpnięta została ze stron internetowych 590x.pl – „Gospodarka, polskie produkty i kapitał, jak wpływają na nasze życie i dobrobyt” oraz inicjatywa Polski Ślad – „pokazująca szeroki wachlarz korzyści płynący z postaw patriotyzmu ekonomicznego wśród konsumentów i przedsiębiorców”.

W prezentacji przygotowanej do zajęć zostały porównane, sprawdzone produkty, kupowane przez młodzież, najczęściej za swoje kieszonkowe, tj. słodycze, napoje, przekąski, które są sprzedawane w sklepie m.in. Stempkowski_Robert_Grafika1POLOmarket. Wiedza i świadomość wyboru polskiego produktu lub polskiej firmy została sprawdzona u młodzieży przed przedstawieniem prezentacji w formie krótkiej ankiety nazwanej „PRZED” oraz po zaprezentowaniu tematu ankiety nazwanej „PO”.

Miłość do ojczyzny przestała już być charakteryzowana przez heroiczne zrywy. Obecnie o wiele ważniejsze dla kraju są działania systematyczne, ukierunkowane, mające na uwadze dobro ojczyzny. Właśnie z tego powodu patriotyzm ekonomiczny zyskał tak duże znaczenie.

2. Geneza patriotyzmu ekonomicznego

Zalążków patriotyzmu ekonomicznego można doszukiwać się już u powstania pierwszych form wymiany towaru, handlu. We wczesnych wiekach naszej cywilizacji nie było to aż tak widoczne i istotne jak teraz, aczkolwiek od zawsze władca (polityk) musiał dbać o swoich poddanych. Także rzemieślnik, handlarz i rolnik (czyli niejako przedsiębiorcy tamtego okresu) sprzedawali swoje produkty głównie lokalnej ludności. Oczywiście nie miało to takich samych podstaw jak teraz, gdy kapitał jest ogólnoświatowy i nie ma większych problemów z jego alokacją z państwa do państwa (w przeciwieństwie do np. średniowiecza). Pokazuje to, że założenia patriotyzmu ekonomicznego są naturalne dla ludzi. Patriotyzmu konsumenckiego, we współczesnym znaczeniu, w Polsce można doszukiwać się prawdopodobnie najwcześniej w XX wieku w czasie zaboru pruskiego (I. Kostrowicka, Z. Landau, J. Tomaszewski Historia gospodarcza Polski XIX i XX wieku, KiW 1984, str.220-221). Powstało wtedy hasło „Swój do swego po swoje”, które odnosiło się do wspierania polskich przedsiębiorców, handlarzy, rzemieślników i rolników, czyli do kupowania u Polaków, a nie Prusaków. Miało to bardzo pozytywny wpływ zarówno dla kondycji ekonomicznej Polaków oraz dla solidarności społecznej w tamtych czasach. Patriotyzm ekonomiczny odgrywał też niemałe znaczenie w krzewieniu patriotyzmu w narodzie podczas zaborów. Tamten okres można uznać także za moment narodzenia się patriotyzmu gospodarczego, ponieważ polscy rzemieślnicy i rolnicy także zabiegali o polskich klientów i byli częścią jednego narodu, ciemiężonego przez inny. Wraz z rozwojem sytuacji ekonomicznej na świecie i w Polsce, oraz z rozwojem, przebudową polityczną i strukturalną państw, patriotyzm ekonomiczny przybierał formę znaną dzisiaj.

Podczas prezentacji wykorzystane zostały następujące definicje patriotyzmu (Słownik Encyklopedyczny Edukacja Obywatelska, R. Smolski, M. Smolski, E. H. Stadtmüller Wydawnictwa Europa 1999) z wyszczególnionymi, ważnymi dla tematu pracy, elementami:

Patriotyzm – szacunek i umiłowanie ojczyzny, gotowość do poświęcenia się dla niej i narodu. Poczucie silnej więzi emocjonalnej i społecznej z narodem, jego kulturą i tradycją.
Patriotyzm:
- wierność dla kraju,
- gotowość do ponoszenia wszelkich ciężarów i świadczeń, w tym też płacenia podatków,
- troska o wspólne dobro.”

Posłużono się również zmodyfikowaną terminologią zaczerpniętą ze strony Patriotyzmekonomiczny.pl.

Patriotyzm ekonomiczny jako forma patriotyzmu, która odnosi się do wszystkich podmiotów gospodarczych i konsumentów, uwydatnia potrzebę dbania o polepszenie dobrobytu własnego środowiska poprzez wybory natury ekonomicznej. Dzieli się na patriotyzm gospodarczy i konsumencki.

Patriotyzm gospodarczy – termin odnoszący się do przedsiębiorców, polityków, dbanie o polepszenie sytuacji gospodarczej danego kraju, wytwarzanie pozytywnych relacji z konsumentami lokalnymi, mobilizowanie konsumentów do zachowań patriotycznych w sensie ekonomicznym przez działanie polityków i przedsiębiorców.

Patriotyzm konsumencki – termin dotyczący konsumentów, świadome preferowanie przez konsumenta podczas zakupów towarów i usług, których produkcja, promocja i związany z nimi obieg pieniędzy dotyczy kraju, wspólnoty czy kultury, z którą utożsamia się konsument. Może mieć różny wpływ na dokonywany wybór w zależności od konsumenta(niekiedy dominujący, czasami dodatkowy).

Polskość produktu, stwierdzenie padające tak często w pracy, że wymagające zdefiniowania. Przyjęte kryterium polskości to firma zarejestrowana w Polsce z większościowym polskim kapitałem, produkująca głównie na terenie naszego kraju.

3. Założenia metodologiczne pracy

Celem pracy było zbadanie świadomości uczniów w wieku 15-17 lat z zakresu wiedzy na temat patriotyzmu ekonomicznego.

Cele szczegółowe prezentacji

  •   Zaznajomienie uczniów z pojęciami patriotyzmu ekonomicznego, gospodarczego i konsumenckiego.
  •   Przedstawienie pozytywnych korzyści związanych z wyborem polskich produktów i ich wpływ na rozwój gospodarczy kraju.
  •   Uświadomienie uczniom jak można w prosty sposób rozpoznawać polskie produkty.
  •   Krzewienie postaw patriotycznych.

Problemy badawcze

  1. Weryfikacja wiedzy na temat patriotyzmu ekonomicznego.
  2. Sprawdzenie rozpoznawalności po nazwie polskich produktów, firm.
  3. Zwrócenie uwagi na wybór polskich produktów podczas codziennych zakupów.
  4. Wpływ wieku na świadomego konsumenta.

Hipoteza badawcza
Uświadomienie uczniom założeń patriotyzmu ekonomicznego skutkuje zwiększeniem ich chęci do kupowania polskich produktów.

Charakterystyka grupy badawczej
Badania zostały przeprowadzone na uczniach klas pierwszych VI Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy – 279 osób, XV Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy – 46 osób oraz uczniach Gimnazjum nr 53 w Bydgoszczy – 19 osób. Łącznie ankietowanych 344 osoby.

Metody badawcze

  • Analiza kodów produktów oraz późniejsze sprawdzenie akcjonariatu, właścicieli i miejsc produkcji danych firm
  • Prezentacja połączona z przeprowadzeniem ankiet

Narzędzia badawcze
• Prezentacja (Załącznik nr 1), Ankieta (Załącznik nr 2), Obserwacja

Opis przedstawienia prezentacji (Załącznik nr 1)

Prezentacja składała się z 33 slajdów. Podzielono ją na 4 zasadnicze części: wstęp (1-3 slajd), teoria (4-11slajd), analiza (12-27slajd), podsumowanie (28-33slajd). Na tło całej prezentacji został wybrany kontur naszego kraju wystylizowany na flagę.

Na wstępie uczniowie zapoznali się z ankietą, którą została im rozdana. Po zebraniu wypełnionych ankiet, przedstawiony i omówiony został slajd dotyczący – znaczenia kodu 590 .

W części teoretycznej uczniowie przypominali sobie czym jest patriotyzm. Następnie zostali zapoznani z definicjami patriotyzmu ekonomicznego, gospodarczego oraz konsumenckiego. Kolejnym etapem było przedstawienie pozytywnych następstwlogoPWJ_280x300 jakie niesie za sobą postępowanie według zasad patriotyzmu ekonomicznego. Kolejny slajd z założenia miał służyć jak najprostszemu uświadomieniu uczniów: w jaki sposób patriotyzm ekonomiczny wpływa na dochody z podatków, że nie wszyscy pośrednicy w finalnym produkcie muszą być polscy, ale należy dążyć do jak największego ich udziału w finalnym wyrobie. Umieszczony wykres obrazował tę zależność. Następnie podczas wnikliwej analizy kolejnego slajdu uczniowie mogli przekonać się na jak wiele dziedzin wpływa kupowanie polskich produktów. Na koniec części teoretycznej słuchacze na przykładzie zobaczyli, że w niektórych przypadkach produkty oferowane przez firmy są homogeniczne, a różni je głównie pochodzenie kapitału, czyli właściciel.

W części dotyczącej analizy produktów uczniowie zaczęli od zapoznania się z listą marketów polskich i zagranicznych. Wszystkie produkty znajdujące się na prezentacji są sprzedawane w sklepie POLOmarket ponieważ jako polski market jest dobrym miejscem do badań. Do slajdu 26 włącznie uczniowie mogli zobaczyć porównanie, które z pokazanych produktów są polskie, a także w czasie analizy na przykładach byli uświadamiani o różnych faktach dotyczących firm, a także ogólnych prawidłowości. Na slajdzie 21 celowo zostały pokazane ceny, żeby poprzeć dowodami wcześniejsze tezy o wpływie producenta i marki na cenę produktu. Slajd 27 prezentował uczniom polskie firmy z różnych branż (a także 3 gry zrodzone z polskiego pomysłu) – głównie dla potwierdzenia faktu o niekoniecznie polsko brzmiących nazwach polskich firm.

W podsumowaniu uczniom ukazał się obrazek ze znanego młodzieży portalu Kwejk.pl, a także sentencja, która przyświecała całej prezentacji „Przyczyną podejmowania decyzji niezgodnych ze swoimi racjami jest brak wiedzy”. Na ostatnim etapie zaprezentowano slajdy kończące prezentację.

Dalsze części wkrótce!

Comments are closed.